4.11.2011 Medzinárodný deň školských knižníc Tlačiť

kniznicaNa celoslovenskú „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" sa naša školská knižnica začala pripravovať už začiatkom októbra. S organizáciou má školský knihovník - Mgr. Kristína Fapšová skúsenosti, pretože do súťaže sa zapájame už štvrtýkrát. Naposledy v októbri 2009, kedy nás porota ocenila veľmi vysoko a dostali sme aj finančné ohodnotenie. V tomto roku sme sa rozhodli zvoliť takú formu, kde by sa mohlo zapojiť čo najviac žiakov a na základe vlastných názorov a myšlienok sa vyjadriť k téme "Školské knižnice pripravujú žiakov pre život". Pomáhali hlavne triedni učitelia na prvom stupni a učitelia slovenského jazyka na druhom stupni. Po zvážení aj iných alternatív sme sa spoločne s učiteľmi rozhodli spracovať tohoročnú tému formou písomnej úvahy. Na hodinách slovenského jazyka učitelia žiakom vysvetlili tému tohto ročníka, rozobrali metódy a formy písomného spracovania úvahy, ústne sa porozprávali o význame kníh, knižníc a konkrétne našej knižnice. Úlohou žiakov bolo napísať čo im dávajú knihy, ako ich obohacujú, čo si z nich odnášajú, ako ich pripravujú pre život, čo z nich čerpajú, prečo ich čítajú, čo je pre nich inšpirujúce pre život, čo sa z nich naučili, aký majú význam školské knižnice pre život.
Keďže prváci písať ešte nevedia, téma o význame školských knižníc pre život bola so žiakmi rozobraná len ústne formou rozhovoru a návštevou školskej knižnice. Žiaci druhého až deviateho ročníka túto tému spracovali písomne. Nebola to práca len na jednu vyučovaciu hodinu. Písomnej forme predchádzalo hovorené slovo na hodinách slovenského jazyka. Žiaci dostali priestor na ústne vyjadrenie svojich myšlienok a názorov. Zároveň si vypočuli aj úvahy a postrehy svojich spolužiakov. Uvažovali jednotlivo a spoločne sa prepracovali k záveru, že aj v dnešnej pretechnizovanej dobe má klasická kniha, ktorú si žiak môže požičať v školskej knižnici a ktorá je pekne ilustrovaná, stále miesto v živote dieťaťa. Je zdrojom informácií, obohacuje myslenie, podporuje fantáziu žiaka, podnecuje k tvorivosti, je prínosom pre budúce povolanie a život. Svoje úvahy písali žiaci na hodinách slovenského jazyka a dokončovali aj doma. Výsledkom boli zaujímavé práce s myšlienkami žiakov, kde vystúpila na povrch individualita každého dieťaťa. Žiaci svoje práce doplnili ilustráciami, ktoré vyzdvihli a vhodne doplnili písaný text. Na spracovanie témy mali žiaci približne týždeň. Ich hotové práce boli posúdené učiteľmi slovenského jazyka, triednymi učiteľmi a školským knihovníkom. Z najlepších prác sa v školskej knižnici zriadila výstava. Na výstavu bolo použitých 9 veľkoplošných panelov, na ktoré sa umiestnili práce žiakov (foto) .
24.10. pri príležitosti „Medzinárodného dňa školských knižníc" si žiaci podľa vopred pripraveného časového harmonogramu po jednotlivých ročníkoch v školskej knižnici spravili „Hodinu slovenského jazyka inak" . V školskej knižnici si spoločne poprezerali vystavené práce žiakov druhého až deviateho ročníka, prečítali si úvahy o tom, ako pripravujú školské knižnice žiakov pre život. Žiakov zaujali aj ilustrácie k úvahám. O zaujímavé názory a myšlienky nebola núdza, tie boli rozobrané aj na nasledujúcich hodinách. Učitelia a žiaci našej školy pristúpili k tomuto podujatiu veľmi zodpovedne. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť veľmi zaujímavú výstavu, ktorá ostáva v školskej knižnici natrvalo. Keďže z priestorových dôvodov nebolo možné vystaviť všetky práce, ostatné úvahy sú zozbierané do žiackej zbierky, ktorá je trvalo majetkom školskej knižnice. Pre krátkosť času počas 24.10. si žiaci nemohli prečítať všetky vystavené úvahy ktoré ich zaujali, preto školskú knižnicu navštevovali počas celého týždňa v popoludňajších hodinách až do jesenných prázdnin. Žiaci, ktorí napísali najzaujímavejšie úvahy, mali možnosť 24.10. popoludní ešte raz prezentovať svoje myšlienky pred porotou našej školy zloženou z učiteľov slovenského jazyka, zástupcov žiakov a školského knihovníka. Na príjemnom popoludňajšom posedení sme si spoločne formou vzájomného rozhovoru v prítomnosti asi 50 žiakov z celej školy vyhodnotili dnešný deň a žiaci, ktorí napísali najzaujímavejšie úvahy o význame školských knižníc pre život boli ocenení vecnými cenami.
Keďže Medzinárodný deň školských knižníc prebieha v mesiaci októbri, ktorý je aj Mesiac úcty k starším, rozhodli sme sa pozvať na výstavu prác našich žiakov aj starých rodičov našich žiakov a dôchodcov zo sídliska Rozkvet a mesta Považská Bystrica.
Naše pozvanie na zaujímavé spracovanie témy o tom, ako pripravujú školské knižnice žiakov pre život prijalo vedenie školy, ostatní obyvatelia sídliska Rozkvet a mesta, priatelia školy, rodinní príslušníci žiakov, členovia Rady školy, deti z MŠ Rozkvet. O tom že sa podujatie naozaj vydarilo svedčia aj ohlasy všetkých účastníkov. Pochvaľovali si práce žiakov, ale aj veľmi pekné a estetické priestory knižnice.
Myslíme si, že toto podujatie splnilo svoj cieľ. Spolu s vedením a učiteľmi našej školy sme pre žiakov, ale aj ostatných obyvateľov Považská Bystrica, pripravili pekné a zaujímavé podujatie. Aj toto je jedna z foriem ako privádzať deti ku knihám, ukázať im ich krásu a čaro.