Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Rada školy PDF Tlačiť E-mail

Štruktúra Rady školy:

Rada školy pri ZŠ Rozkvet 2047 v Považskej Bystrici sa skladá z 11 členov:
• 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
• 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
• 4 zvolení zástupcovia rodičov
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet, Pov. Bystrica
Priezvisko, meno, titul zástupca funkcia v rade školy
predseda, podpredseda, člen
Miloš Červenák, Mgr. pedagogických zamestnancov predseda
Alexander Kišš rodičov podpredseda
Jaroslav Kovačovič, Ing. nepedagogických zamestnancov člen
Alena Drblíková, Mgr. pedagogických zamestnancov člen
Andrea Deáková, Mgr. rodičov člen
Gabriela Jandzíková rodičov člen
Zuzana Jakubová rodičov člen
Slavomír Maličkay, JUDr. zriaďovateľa člen
Juraj Lelák, Mgr. zriaďovateľa člen
Matušík František zriaďovateľa člen
Marek Nikel, Ing. zriaďovateľa člen

 

Rada je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť Rady školy
Rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 • navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a k ďalším skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b až d a § 5 ods. 7 citovaného zákona:

a) - k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa z dôvodu neabsolvovania prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov v určenom termíne
b) - k návrhu hlavného školského inšpektora na odvolanie riaditeľa školy
c) - k návrhu ministra školstva SR na odvolanie riaditeľa školy
d) - k návrhom na počty prijímaných žiakov
e) - k návrhom na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch
f) - k návrhu rozpočtu
g) - k návrhom na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
h) - k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
i) - k správe o výsledkoch hospodárenia školy
j) - ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k jeho vyhodnoteniu
k) - k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

Práva a povinnosti člena rady
Člen má právo:

 • voliť a byť volený ,
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady,
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady,
 • predkladať na rokovanie vlastné námety prípadne materiály.

Člen rady je povinný

 • zúčastňovať sa jej zasadnutí, neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu,
 • s dostatočným predstihom oznámiť predsedovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ukončeniu alebo pozastaveniu členstva v rade,
 • člen je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uznesením rady a to i po ukončení členstva v rade,
 • dbať, aby voľby do rady školy prebehli podľa zákona. Pri nedodržaní zákona na mieste zjednať nápravu,
 • podávať informácie zo zasadnutia rady školy, ak nie sú tajné, tej skupinu, ktorú v rade školy zastupujú.

Kontakt
Návrhy, pripomienky i podnety k činnosti Rady školy ako aj problémy, ktorými by sa mala Rada školy zaoberať môžete zaslať písomne na adresu školy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 02 Október 2017 17:45
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 677462bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.